The Best Never Rest

 

« توسعه سازمانی نوعی استراتژی پیچیده است که در باورها ، نگرش‌ها ، ارزش‌ها و ساختار سازمان‌ها تغییر ایجاد می‌کند ، به گونه‌ای که این سازمان‌ها بتوانند با فناوری ، بازار و چالش‌های جدید سازگاری بهتری پیدا کنند . » توسعه سازمانی با استفاده از شواهد آماری ، اولویت‌ها و شکاف‌ها را تشخیص می‌دهد و محیطی مناسب و مستعد برای «تغییر» در سازمان به وجود می‌آورد . همچنین باعث می‌شود در سازمان فرهنگ بازخورد دادن و توانمندسازی کارکنان پرورش یابد و تمام کارکنان در سرتاسر سازمان مشارکت داشته باشند .

تنها ثابت دنیا تغییر است . جهان امروزی با سرعتی شگرف در تغییرات این موضوع را هر چه بیشتر به ما نشان می دهد .

سازمانها موجوداتی زنده هستند و بایستی برای رشد و بقای  خود این تغییرات را مدیریت نمایند .  این امر با  مدیریت تحول  سازمانی امکان پذیر است . تحول سازمانی فرآیندی برنامه ریزی شده و اصولی (نظام مند) است که با بهره گیری از ارزشها و اصول علوم رفتاری کاربردی در جسنجوی افزایش اثر بخشی فردی و سازمانی است . محور اصلی تغییرات بایستی  به گونه باشد که کارکرد سازمانها بهتر شده و کل سیستم با یکدیگر تغییر کند . گرایش و جهت گیری بر اقدامات عملی است و هدف اصلی کارکنان سازمان و فرآیندهای اجتماعی درون سازمان است . نظریه پردازان مدیریت معتقدند سازمانی واقع اثر بخش است که در آن هم سازمان و هم کارکنان شاغل در آن هر دو بتوانند رشد و توسعه پیدا کنند این همه آن چیزی است که در مدیریت تحول به دنبال آن هم هستیم “ ایجاد سازمانهایی هر چه اثر بخش تر و سالم تر ”

ما باور داریم بهترین کسانی که می‌توانند در سازمان‌ تغییر ایجاد کنند ، اعضای همان سازمان هستند .

سرفصل های ورکشاپ های فوق تخصصی ، آموزشی با رویکرد رهبری ، تغییر و توسعه سازمانی

TO TOP