The Best Never Rest

در دنیایی که به سرعت در حال تحول و تکامل است ، یادگیری دیگر تنها یک آرزو نیست ، یک ضرورت است .

امروزه ، در محیط های پویا تنها سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند میزان یادگیری خود را نسبت به رقبا بالا ببرند و از این طریق بر رقبای خود پیشی گرفته و به مزیت رقابتی دست یابند . با استقرار یادگیری سازمان زمینه های تحقق سازمان یادگیرنده فراهم خواهد شد . البته دستیابی به یک سازمان یادگیرنده غیرممکن است زیرا چنین سازمانی پویا است و مرتب در حال تغییر و پیشرفت است به یک مرحله و یک مقطع خاص ختم نمی شود . سازمان ها در راه رسیدن به سازمان یادگیرنده مزایا و قدرت رقابتی زیادی کسب خواهند کرد . با یادگیری بیشتر ، سازمان ها قادر به شناخت هرچه بهتر محیط خود خواهند شد و بهترین استراتژی ها را برای مقابله با تهدیدها و بهره برداری از فرصت ها به کار خواهند بست .

 

 

آموزش مثل یک سفر است . این سفر با شروع یک آموزش آغاز ، و زمانی که فراگیران آن را با موفقیت بکار گیرند ، تمام می شود . پایان این سفر ، بیشتر دانستن نیست ، بهتر کار کردن است .


سرفصل های ورکشاپ های تخصصی ، آموزشی با رویکرد سازمانی و فردی

TO TOP